Krúžky

Pokyny pre rodičov-začiatok záujmových krúžkov 12.10.2020

  1. Člen CVČ Olymp na prvom stretnutí záujmového útvaru predloží:

A/ vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka o bez infekčnosti,

B/ zdravotný dotazník – vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/ žiaka pred začatím činnosti v ZÚ/.

BEZ TÝCHTO VYPÍSANÝCH TLAČÍV SA DIEŤA NEMȎŽE ZÚČASTNIŤ NA ČINNOSTI ZÚ!

  1. Zákaz vstupu rodičov a doprovodu do budovy CVČ Olymp.
  2. Doprovod sa nezdržuje počas činnosti ZÚ v priestoroch zariadenia, kde sa ZÚ realizuje.
  3. Po skončení činnosti ZÚ vedúci ZÚ privedie deti k východu z budovy a odovzdá dieťa rodičom/doprovodu. Alebo ide dieťa domov samé.
  4. Rodič berie na vedomie, že jeho dieťa sa nemôže zúčastniť záujmovej činnosti ani iných aktivít CVČ Olymp, ak škola, trieda, ktorú navštevuje je zatvorená, je v semafore označená oranžovou, alebo červenou farbou, alebo v jeho rodine je podozrenie na COVID 19.
  5. Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa/žiaka, podozrivý člen ZÚ nenavštevuje CVČ Olymp a riadi sa usmernením RÚVZ v Prešove, alebo všeobecným lekárom žiaka. O tejto skutočnosti informuje zákonný zástupca vedúceho ZÚ.
  6. Pri opätovnom návrate dieťaťa/žiaka do záujmového útvaru z dôvodu choroby či karantény, zákonný zástupca opäť predloží vedúcemu ZÚ tlačivá z bodu 1.
Tlačivá

Zdravotný dotazník

Vyhlásenie zákonného zástupcu